Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางเก่า

ตำบลบางเก่าเป็นเมืองน่าอยู่ และน่าเที่ยว

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางเก่า (ทต.บางเก่า)

แจ้งการรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แจ้งการรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                            ด้วยเทศบาลตำบลบางเก่า  จะดำเนินการรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   (1.)  มีสัญชาติไทย

                   (2.)  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเก่า

                   (3.)  มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  2 กันยายน  2506

                   (4.)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   เทศบาลตำบลบางเก่า  จึงขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม 2565 – เดือนกันยายน 2565 และขอเน้นย้ำให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีผู้มีสิทธิติดต่อขอลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด มาด้วย  สำหรับผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วไม่ต้องมาขึ้นทะเบียน )

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:04 น.)

 

ขั้นตอนการลงรายละเอียด Application BKK COVID-19 สำหรับผู้เดินทาง

ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา งดภารกิจการเดินทางออกนอกเคหะสถานโดยไม่จำเป็น ช่วงเวลากลางวันก็จะต้องลดการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ยกเว้นแต่การเดินทางจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อเข้าพบแพทย์และบริการสาธาณสุข การเข้ารักษาพยาบาล และการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค หรือการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถ Work Form Home ได้ หากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดและคนที่อยู่นอกพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจจะต้องดำเนินการต่อไปนี้หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทางหรือ QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้า - ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1. ต้องแสดงหลักฐานการขออนุญาตที่ไปขอจาก ผู้ใหญ่บ้าน กำนันเจ้าพนักงานในพื้นที่
2. ประชาชนที่จะเคลื่อนย้ายเดินทาง ต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ที่ด่านตรวจ
3. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https:/www.covid-19.in.th และแสดงคิวอาร์โคดต่อเจ้าหน้าที่
Attachments:
Download this file (covid.jpg)covid.jpg[ ]304 Kb
Download this file (QR covid.jpg)QR covid.jpg[ ]222 Kb
 

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เฉพาะการปี พ.ศ.2564)

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะการ ปี 2564)

Attachments:
Download this file (Land Tax.jpg)Land Tax.jpg[ ]1885 Kb

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:51 น.)

 

การขยายเวลากำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

Attachments:
Download this file (trax.jpg)trax.jpg[ ]40 Kb

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2021 เวลา 15:23 น.)

 

การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเก่า เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

              ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

             ๑.๑ เด็กและผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเก่าหรือต้องย้ายมาาอยู่ในเขตพื้นที่ก่อนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 วัน กรณีในเด็กที่ไม่ใช่สัญชาติไทยต้องมีหนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ตามกฎหมาย

             ๑.๒ เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๓ ปี บริบูรณ์ เกิดระหว่าง  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

             ๑.๓ เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

              ๒. จำนวนเด็กที่เข้าเรียนไม่จำกัดจำนวน

              ๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

             ๓.๑ ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

             ๓.๒ สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนนา จำนวน ๑ ชุด

             ๓.๓ ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

             ๓.๔ สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

             ๔. ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า

             ๔.๑ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ

             ๔.๒ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า

             ๕. วันมอบตัว

                  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเก่า 

             ๖. กำหนดการเปิดเรียน

                  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                   เปิดเรียนวันจันทร์- วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเรียน ๐๘.๐๐ -  ๑๕.๐๐ น.

             ๗. ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม

 

               ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่าำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า   เบอร์โทร ๐๓๒-๕๐๓๐๕๕-๖ ต่อ ๒๕         

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

สำรวจความพึงพอใจ
คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางเก่า ด้านใด
 
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]