Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ