กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางเก่าตำบลบางเก่าเป็นเมืองน่าอยู่ และน่าเที่ยว

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

 ​2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางเก่า

กรอบแนวคิดการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางเก่า อยู่ภายใต้แนวทางและหลักเกณฑ์การบูรณาการของแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด               

 2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา

  "   ตำบลบางเก่าเป็นเมืองน่าอยู่  และน่าเที่ยว  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น "

 2.2 ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชุน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมเศรษฐกิจ  พอเพียงและการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน         

2.3 เป้าประสงค์   

1.   สินค้าเกษตร/อาหารมีได้มาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์นานาชาติ

2.   ตำบลบางเก่า ผ่านเกณฑ์เมืองน่าอยู่

3.   ตำบลบางเก่าเป็นพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยวของคนในภูมิภาค ASEAN

 2.4 ตัวชี้วัด 

 1.  ระดับความพึงพอใจด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี/ร้อยละ 80

 2.  ระดับความพึงพอใจด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต/ร้อยละ 80

  3.  ระดับความพึงพอใจด้านจัดระเบียบชุมชุน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย/ร้อยละ 80

  4.  ระดับความพึงพอใจด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว/ร้อยละ 80

  5.  ระดับความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ร้อยละ 80

  6.  ระดับความพึงพอใจด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น/ร้อยละ 80

  7.  ระดับความพึงพอใจด้านพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น/ร้อยละ 80

 2.5 ค่าเป้าหมาย

 1.  การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง

2.  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.  มีการพัฒนาชุมชุน สังคม ให้มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย

4.  มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

5.  มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น และสิ่งแวดล้อมที่ดี

6.  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากขึ้น

7.  การบริหารและการจัดการในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น

 2.6 กลยุทธ

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 2. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเข้มแข็งของชุมชน

 3. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน       

 4. เสริมสร้างและพัฒนาการลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ป้องกันการกัดเซาะและรุกล้ำชายฝั่งทะเลและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

 6. การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม

 7. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของรัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.