กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า

 

 

 

 

 

  (นางสาวเปรมชนัญญ์  โชตสิร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)

032-503055-6  ต่อ 14

 

น.ส.พิชามญชุ์   ชมชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)
โทร 032-503055-6 ต่อ 13
 
 
 
 
 
 
 
-ว่าง-
 
 
 
 
 

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
 
นางอรณี  กรุงศรีเมือง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร 032-503055-6 ต่อ 11
 
 
 
 
 
 
 
 
-ว่าง-
 
 
 

นิติกร ปก/ชก
 
 
 
 
 
 
-ว่าง-
 
 
 
 
 
นักวิชาการศึกษา ปก/ชก
นางการะเกด  ฉิมพาลี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร 032-503055-6 ต่อ 23
จ่าเอกมานัส  สีปาน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 032-503-055 ต่อ 12
น.ส.ภัคกัญญภา  ทองดี
ครู คศ.1
โทร 032-503055-6 ต่อ 25
นายกีรติ  สุขใจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร 032-503055-6 ต่อ 12


นายปราโมทย์  แพทย์พันธ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ

โทร 032-503055-6 ต่อ 12

น.ส.ชลิสา  ชมภู่ทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทร 032-503055-6 ต่อ 25


นางสาวเพชรลดา  บัวหลวง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร 032-503055-6 ต่อ 13


นางสาวกษิรา  ศรีสกุลไทย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร 032-503055-6 ต่อ 12


นางสาวกนกวรรณ  พวงมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 032-503055-6 ต่อ 25

 

นายทวีคูณ  นาเมือง
พนักงานขับรถยนต์

โทร 032-503055-6 ต่อ 12

นางอัจจิมา  พรประเสริฐ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

โทร 032-503055-6 ต่อ 13

 

-ว่าง-

 

 

 

 

ผู้ดูแลเด็ก

นายธิติพัทธ์  เกิดสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

โทร 032-503055-6 ต่อ 12

นางบรรเจิด สุขประเสริฐ
ภารโรง

โทร 032-503055-6 ต่อ 12

 

นายเอกชัย จันทร์สว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

โทร 032-503055-6 ต่อ 12

   

 
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.