Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า


นางสาวพิชามญชุ์  ชมชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 


นางสาวพิชามญชุ์   ชมชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)
 

นางสังวร  สมุทรภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นางอรณี  กรุงศรีเมือง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 

นางสาวภัคกัญญภา  ทองดี
ครู คศ.1
นางนฤมล  ฐิตพัฒน์ชูโชค
นิติกรชำนาญการ
 

นางปิยะนุช  ขวัญอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางการะเกด  ฉิมพาลี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

นายทวีคูณ  นาเมือง
ลูกจ้างประจำ

นางสาวชรัสมิ์ลินา วสุนธรารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสาวเพชรลดา  บัวหลวง
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายกีรติ  สุขใจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายธิติพัทธ์  เกิดสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายณัฐวัตร  แย้มยิ้ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นางสาวมิรันตี  สุภานิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
     

 

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

แผนที่ท่องเที่ยวไทย
หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน