Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเก่า เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

              ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

             ๑.๑ เด็กและผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเก่าหรือต้องย้ายมาาอยู่ในเขตพื้นที่ก่อนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 วัน กรณีในเด็กที่ไม่ใช่สัญชาติไทยต้องมีหนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ตามกฎหมาย

             ๑.๒ เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๓ ปี บริบูรณ์ เกิดระหว่าง  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

             ๑.๓ เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

              ๒. จำนวนเด็กที่เข้าเรียนไม่จำกัดจำนวน

              ๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

             ๓.๑ ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

             ๓.๒ สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนนา จำนวน ๑ ชุด

             ๓.๓ ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

             ๓.๔ สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

             ๔. ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า

             ๔.๑ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ

             ๔.๒ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า

             ๕. วันมอบตัว

                  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเก่า 

             ๖. กำหนดการเปิดเรียน

                  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                   เปิดเรียนวันจันทร์- วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเรียน ๐๘.๐๐ -  ๑๕.๐๐ น.

             ๗. ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม

 

               ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่าำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า   เบอร์โทร ๐๓๒-๕๐๓๐๕๕-๖ ต่อ ๒๕         

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]