กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลบางเก่า

            

          ตำบลบางเก่าเป็นตำบลติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
กล่าวคือ
ตำบลบางเก่ารวมตัวกันเป็นชุมชนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมชื่อบ้าน
สมอเกา   เนื่องจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในยุคนั้น  ได้พบสมอเรือเก่าแก่   สันนิษฐานกันว่ามีเรือ
สำเภาของชาวต่างชาติ  มาทำการค้ากับกรุงศรีอยุธยา  เมื่อประสบลมพายุซึ่งชาวบ้านในสมัย
นั้น เรียกว่า ลมสลาตัน ทำให้เรือสำเภาถูกลมสลาตันพัดพาอย่างแรงจนต้องทอดสมอ เพื่อไม่
ให้เรือนั้นไหลไปตามลม  แต่ไม่สามารถจะหยุดการกระทำของแรงลมสลาตันดังกล่าวได้ ลม
ได้พัดพาเรือไปตามกระแสลม สมอที่ทอดไว้ได้เกาพื้นทะเลไปเรื่อยๆ (คำว่า
เกา เป็นลักษณะ
ของสมอที่ทอดแล้ว  ไม่สามารถทำให้เรือหยุดอยู่กับที่ได้  จึง เกา หรือ ครูด พื้นทะเลไปตาม
กระแสลม) จนกระทั่งไปติดอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง  ชาวบ้านจึงได้เรียกชื่อตำบลว่า  สมอเกา
และกร่อนคำ
กันมาเป็น สมอเก่า และเป็น บางเก่า ในที่สุด
            ในทางประวัติศาสตร์   ตำบลบางเก่าเป็นสถานที่หนึ่ง    ที่กองทัพของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  ได้ยกทัพผ่าน ภายหลังกลับจากการไปปราบเมืองขึ้นที่แข็งข้อ ต่อกรุงศรี
อยุธยานั่นคือ เมืองทวายและเมืองตะนาวศรี  (ปัจจุบันอยู่ในประเทศพม่า)  ครั้นเสด็จกรีฑา
ทัพกลับ ได้ผ่านตำบลบางเก่า ซึ่งมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ จึงหยุดทัพให้ไพร่พลทหารได้ชะล้าง
อานม้า ดาบ อาวุะยุทโธปกรณ์ต่าง  ๆ ซึ่งเหตุการณ์นี้จึงเป็นที่มาของคำว่า
ชะล้างอานม้า
ต่อมากร่อนคำเป็น ชะอาน ซึ่งบ้านเมืองนี้ได้เรียกว่าเมือง ชะอานมาระยะหนึ่ง  กระทั่ง
กร่อนเป็นคำว่า ชะอำ จนถึงทุกวันนี้   สำหรับชายหาดทะเลบางเก่า ได้มีการขนานนาม
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหาดองค์นเรศวร อีกด้วย
         ตำบลบางเก่า ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2539 แบ่ง
การปกครองเป็น 9หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 15,031.25ไร่หรือประมาณ 24.05 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 4,220 คน การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ปัจจุบัน
จัดเป็น อบต.ขนาดเล็ก มีรายได้ประมาณ 17 ล้านบาท
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.