Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

สภาเทศบาลตำบลบางเก่า

 


นายพานิช  แสงประไพ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเก่า

089-2548800

 


นายไพรัช  สุขแจ่ม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางเก่า

081-9471219

 
 
 

นายบัณฑิต ญาตินุกูล
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเก่า
089-9184129
 


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเก่านายเกียรติศักดิ์ ทองลอย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

086-0711177

 

นายไพรัช สุขแจ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
081-9471219


นายพานิช แสงประไพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

089-2548800

 

นายปัญญา ศรีนาโค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
086-1635447


นายสุเทพ พุ่มไสว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

089-9187850

 

นายยิ่งยง สุขจำเริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
095-8988791


นายไพสาน แจ้งกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

085-3528117

 

นายศิทร สวัสดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
088-5441297


นายเจษฎา กองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

083-7575114

 

นายบัณฑิต ญาตินุกูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
089-9184129


นายเมืองเริง ทองเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

092-9716782

 

สิบเอก ก้องเกียรติ สุขประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
099-4532595

 

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]