Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

ที่ตั้งและอาณาเขต

         ทิศเหนือ                              จดตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ
       ทิศใต้                                    จดเทศบาลเมืองชะอำ

         ทิศตะวันออก                      จดทะเลอ่าวไทย

         ทิศตะวันตก                        จดตำบลหนองศาลา   เทศบาลตำบลนายาง  อำเภอชะอำ

                       ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอำ ประมาณ 10  กิโลเมตร

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]