กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

สภาพทางเศรษฐกิจ เทศบาลตำบลบางเก่า

                  

            อาชีพ
            ตำบลบางเก่า นับเป็นตำบลที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพประมง  เนื่องจากมีพื้นที่ที่ติดชายทะเลตั้งแต่บ้านบางเก่า  หมู่
1 ถึง  สุดเขตบ้านบางเกตุ หมู่  7  จึงทำ
ให้มีการประกอบอาชีพประมงทั้งน้ำจืด  น้ำกร่อย  และการประมงทะเล

           การประกอบอาชีพด้านอื่นๆเช่น ทำนาทำไร่หรือการปศุสัตว์ มีกระจายไปตามหมู่บ้าน ต่าง ๆ ทั่วไป
           ภาคอุตสาหกรรม ตำบลบางเก่าไม่มีการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เนื่องจากตำบลบางเก่าเป็นเขต
ปลอดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงสีขาว โรงทำอิฐ โรงงานผลิตเครื่อง
ประดับส่งออก

           การท่องเที่ยวและบริการ  ตำบลบางเก่า  กำลังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพที่มีอยู่ใน พื้นที่ให้
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วไป เนื่องจากมีสภาพที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอัน
งดงาม  เช่น  เกาะท่าไทร  ป่าชายเลน  บริเวณชายหาดซึ่งทอดยาวหลายกิโลเมตร  อีกทั้งศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่น่าสนใจ  เช่น วัดโตนดหลวง ประเพณีเพลงโนเน เหมาะสำหรับที่จะได้รับการส่งเสริมสนับ
สนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชากรในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

           จัดอันดับอาชีพ  ได้แก่  1. การประมง   2. ทำนาทำไร่   3. เลี้ยงสัตว์  และอาชีพอื่น ๆ เช่นภาคบริการ
ต่างๆ  (ด้านโรงแรม   ธุรกิจการท่องเที่ยว)

 
           หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
           โรงแรม  2  แห่ง  ได้แก่    โรงแรมยูเรเซียชะอำลากูน   โรงแรมอลีลาชะอำ
            
ปั๊มน้ำมัน  3  แห่ง 
             โรงสีข้าวขนาดเล็ก  1  แห่ง
             บ้านพัก  รีสอร์ท    2  แห่ง  ได้แก่  ทวีสุขรีสอร์ท   เดอะปาล์มชะอำ
             โรงทำอิฐ  1  แห่ง
            
โรงงานผลิตเครื่องประดับส่งออก   1  แห่ง
             ร้านค้า  8  แห่ง
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.