กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

พื้นที่

           เนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 15,031.25  ไร่ หรือประมาณ 24.05  กิโลเมตรเป็นพื้นที่ทางการเกษตร
จำนวน
3,922 ไร่ภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันออกในเขตหมู่  1 , 2  บ้านบางเก่า หมู่ 3 บ้านบ่อใหญ่ 
หมู่
 4    บ้านท่า    หมู่  5    บ้านปากคลอง    หมู่  6    บ้านท่าไทรและ หมู่   7   บ้านบางเกตุ  มีลักษณะ
พื้นที่เป็นชายหาดติดทะเลอ่าวไทยบางส่วน มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เนื่องจากเป็นแหล่ง
ประกอบอาชีพประมง  อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สำคัญของตำบลได้อีกด้วย   ส่วนด้านทิศตะวันตกในเขตหมู่  7  บ้านบางเกตุ   หมู่  
8 บ้านม่วง  
หมู่
 9  บ้านโตนดหลวง  เป็นที่ราบลาดมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลาง เนื่องจากบริเวณนี้
เหมาะสำหรับเป็นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่    การเพาะปลูก หรือกสิกรรม ปศุสัตว์  
เป็นส่วนใหญ่
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.