Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

 


นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า
081-9414186


นายสุพจน์ สมุทรภักดี
รองนายกเทศมนตรี
087-4814511
 

นายเอนก คล้ำงาม
รองนายกเทศมนตรี
089-9445154

นายเทวิน  หริ่งระรี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
089-1821875
 

นายสุพัฒน์ สมุทรภักดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081-5462156

 

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]