Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า

 

 

   


นางสาวพิชามญชุ์  ชมชื่น

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลั

                  

                                     

            นางสาวพิชามญชุ์  ชมชื่น                               นางสังวร  สมุทรภักดี  

          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

        (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)               (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)                  

                                          

             นางอรณี  กรุงศรีเมือง                                   นางสาวน้ำผึ้ง  ทองด๊  

        นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ                                      ครู คศ.1
   

 

                                       

                นางนฤมล  ฐิตพัฒน์ชูโชค                            นางสาวมิรันตี  สุภานิต

                    นิติกรชำนาญการ                                               ผู้ดูแลเด็ก 

                   

                                              

               นางการะเกต  ฉิมพาลี                                นางปิยะนุช   ขวัญอ่อน  

          นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                           

             

                      

                  นายณัฐวัตร  แย้มยิ้ม

          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

           

                                                            

            

             นายทวีคูณ  นาเมือง             

                    ลูกจ้างประจำ                                                                                

                

               

            นางสาวเพชรลดา  บัวหลวง 

          ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

               

                                                                                        

                   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

แผนที่ท่องเที่ยวไทย
หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน