Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า ให้ความสำคัญกับการต่อด้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อด้านการทุจริตโดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                                                                        

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]