Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

ประชาชนชาวบางเก่าร่วมเฝ้าระวังการทุจริต

เทศบาลตำบลบางเก่า นำโดย นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

                                                                    

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]