Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยงข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยงข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]