กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเก่า

                  

       กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบางเก่า
แบ่งการปกครองออกเป็น   9  หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 1 บ้านบางเก่า                โดยมี  นายวิบูลย์   วัดสว่าง                      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 2 บ้านบางเก่า                โดยมี  นายพีระ   ตั่งดี                               ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 3  บ้านบ่อใหญ่             โดยมี  นายบุญลือ  กลั่นยิ่ง                        ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 4 บ้านท่า                       โดยมี  นายสุทธิพงศ์  สมุทรภักดี            กำนันตำบลบางเก่า
หมู่ 5 บ้านปากคลอง           โดยมี  นายนพดล  พุ่มพวง                       ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 6 บ้านท่าไทร                โดยมี  นายอนิรุทธิ์  สุขประเสริฐ            ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 7 บ้านบางเกตุ               โดยมี  นายกิติศักดิ์  สุขประเสริฐ            ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 8 บ้านม่วง                     โดยมี  นายทศพร  ปานรอด                    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 9 บ้านโตนดหลวง        โดยมี  นายณัฐสันต์  กลั่นยิ่ง                   ผู้ใหญ่บ้าน
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.