Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

คู่มือบริการประชาชน เทศบาลตำบลบางเก่า

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 61
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 52
3 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 64
4 การรับชำระภาษีป้าย 82
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 36
6 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 59
7 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62
8 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 70
9 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68
10 ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 49
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

แผนที่ท่องเที่ยวไทย
หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน