กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 126
12 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแผนเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่ 2) พศ.2561 107
13 กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายและถมดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 176
14 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2561 102
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 111
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บเงินและการตรวจเงินของ อปท.(ฉบัที่ 4)พ.ศ.2561 100
17 กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562 115
18 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 96
19 กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) 103
20 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 209 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.