Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 25
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 34
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทรุจริต ประจำปี 2562 45
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินืจ 75
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 135
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน 66
7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 104
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 66
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 114
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 252
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ