Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเก่า

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 23
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) 15
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 11
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 13
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 13
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) 41
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที4) 19
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) 18
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 22
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผล(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22
11 แผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาหน่วยงาน 87
12 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 116
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)(ฉบับที่ 6) 92
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 172
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 138
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่1) 137
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 153
18 เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปรมาณ2563 124
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 61-65) 264
20 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 523
21 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 381
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]