Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเก่า

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาหน่วยงาน 2
2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 33
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)(ฉบับที่ 6) 33
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 45
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 72
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่1) 73
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 85
8 เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปรมาณ2563 67
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 61-65) 168
10 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 462
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 315
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ