โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย

เทศบาลตำบลบางเก่า  จะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบี้องต้น สำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ในวันที่  20  สิงหาคม 2557  ณ ศาลาริมน้ำวัดสมุทรคาม(บ้านท่า)  เวลา 09.00 น.

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 09:37 น.)