ปลัดเทศบาล

 

นางสาววาสนา  เกิดสว่าง

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)