ที่อยู่ติดต่อ

ที่อยู่           :       สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า  หมู่ที่ 4  ตำบลบางเก่า  อำเภอชะอำ 

จังหวัดเพชรบุรี  76120

เบอร์สำนักงาน               :   032-503056

เบอร์แฟกซ์                   :   032-503055

เว็บไซต์                       :http://www.bangkao.go.th

เฟสบุ๊ค                        :https://www.facebook.com/Bangkao.Go.Th/