การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติ

การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติ