ทรัพยากรธรรมชาติ

           ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

  ป่าชายเลน  จำนวน  4  แห่ง

         1.ในเขตพื้นที่  หมู่ 1,2
         2.ในเขตพื้นที่  หมู่ 3,4,5
         3.ในเขตพื้นที่  หมู่  6
         4.ในเขตพื้นที่  หมู่ 7