บุคลากรกองช่าง ทต.บางเก่า

 

นายกัมธร  เขียวงาม

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)

 

 

นายคณวัฒน์  ฐิตพัฒน์ชูโชค

นายช่างโยธาชำนาญงาน