บุคลากรกองคลัง ทต.บางเก่า

บุคลากรกองคลัง

 

นางระพี  ม่วงมงคล

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 

 นางมณฑิรา  เจริญดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 

 

นายสุริยา  บางม่วงงาม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางสาวสุนันทา  ศิลปสธรรม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

                                 นางสาววาสินี  อิ่มจิตร                                 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ