นายกเทศมนตรี
นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

นายเอนก  คล้ำงาม
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
นายเทวิน  หริ่งระรี่
รองนายกเทศมนตรี
นายสรศักดิ์  พรหมประสิทธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
 
นายสุพัฒน์ สมุทรภักดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี