กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

                  

       กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบางเก่า
แบ่งการปกครองออกเป็น   9  หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 1 บ้านบางเก่า                โดยมี  นายวิบูลย์   วัดสว่าง                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 2 บ้านบางเก่า                โดยมี  นายประกาย  พรมประมง             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 3  บ้านบ่อใหญ่             โดยมี  นายจักรพงษ์  ศรีจันทร์                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 4 บ้านท่า                       โดยมี  นายสุทธิพงศ์  สมุทรภักดี            เป็นกำนัน
หมู่ 5 บ้านปากคลอง           โดยมี  นายนพดล  พุ่มพวง                       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 6 บ้านท่าไทร                โดยมี  นายอนิรุทธิ์  สุขประเสริฐ            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 7 บ้านบางเกตุ               โดยมี  นายกิติศักดิ์  สุขประเสริฐ            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 8 บ้านม่วง                     โดยมี  นายบัณฑิต  ญาตินุกูล                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 9 บ้านโตนดหลวง        โดยมี  นายณัฐสัน  กลั่นยิ่ง                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน