บุคลากรส่วนสาธารณสุขฯ ทต.บางเก่านายกัมธร  เขียวงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวดวงกมล  อมรปิยะกฤษฐ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

นางสาวภัทรศยา  ฉิมเชื้อ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

นางสาวจินต์จุฑา  สีสง่า

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ