ชำระภาษี ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบางเก่า   ขอเชิญผู้ที่ถือกรรมสิทธ์หรือครอบครองในทรัพย์สินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  ป้าย   และที่ดิน ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเก่า  

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2562  ดังนี้

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี  (ภ.ร.ด. 2)  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562  ถึง วันที่  28 กุมภาพันธ์    2562

2.ภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี (ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562

3.ภาษีบำรุงท้องที่   ชำระภาษีตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  2562  ถึง 30 เมษายน 2562

   ติดต่อขอยื่นแบบและชำระเงินได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเก่า ในวันและเวลาราชการ โทร 0-3250-3056