Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางเก่า

ตำบลบางเก่าเป็นเมืองน่าอยู่ และน่าเที่ยว

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางเก่า (ทต.บางเก่า)

ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2017 เวลา 11:50 น.)

 

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 14:57 น.)

 

กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลบางเก่า

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 14:52 น.)

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางเก่า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2015 เวลา 10:57 น.)

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย

เทศบาลตำบลบางเก่า  จะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบี้องต้น สำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ในวันที่  20  สิงหาคม 2557  ณ ศาลาริมน้ำวัดสมุทรคาม(บ้านท่า)  เวลา 09.00 น.

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:51 น.)

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

สำรวจความพึงพอใจ
คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางเก่า ด้านใด
 
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐ