Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางเก่า

ตำบลบางเก่าเป็นเมืองน่าอยู่ และน่าเที่ยว

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางเก่า (ทต.บางเก่า)

บัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:27 น.)

 

ประกาศ:ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(  e-bidding )

 

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่7 บ้านบางเกตุ

 

ประกาศ : รายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านบางเกตุ

 

ประกาศ : รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง

รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่7 บ้านบางเกตุ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กันยายน 2018 เวลา 10:59 น.)

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

สำรวจความพึงพอใจ
คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางเก่า ด้านใด
 
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]